Vägunderhåll

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 729 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2800 boende

Vinterunderhåll


Kummelnäs Vägförening följer dessa normer, plogning påbörjas vid:


 • 5 centimeter blöt snö
 • 10 centimeter lös snö


Normalt plogas samtliga vägar i området vid varje insats, med början på de mest trafikerade vägarna.

I vissa fall 'öppnas' först ett antal vägar, vilket innebär att plogen kör dessa vägar en gång för att få en hyfsat farbar väg. Därefter inleds en normal plogning där hela vägens bredd plogas och korsningar rensas.

Sandning utgörs vid behov, ej regelmässigt efter varje plogning. Prioritet ges åt backar samt dag/natt före sophämtning.


Medlemmarnas ansvar


 • Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort snövallen framför infart/brevlåda.
 • Det är inte tillåtet att skotta ut snö på vägen.
 • Tomtstaket ska vara konstruerade så att de tål normalt snötryck. Föreningen är ej ersättningsskydlig för eventuell skada som uppstår under normala förhållanden, inte heller för eventuella skador på brevlådor eller annat som placerats för nära vägbanan.
 • Om en skada uppstår ska detta anmälas direkt till föreningens entreprenör för vinterunderhåll. Styrelsen kan även vara en enskild medlem behjälplig i diskussioner med entreprenören om så skulle behövas.


Behövs en extra insats?


Det är alltid svårt att hålla exakt koll på plognings/sandningsbehoven i hela området. Om någon medlem uppmärksammar att en vägsträcka är i behov av en akut insats kan detta anmälas direkt till föreningens entreprenör för vinterunderhåll.


Sandlådor: Ett antal sandlådor finns utplacerade på strategiska platser.

Hjälp oss gärna hålla dem fyllda, kontakta vägfogden om sanden är på väg att ta slut


Övrigt vägunderhåll


Under andra tider på året så görs ett antal insatser på våra vägar:

 • Potthålslagning sker vid behov under hela barmarkssäsongen
 • Dikes- och trumrensningar sker vid behov.
 • Under maj/juni månad så sker normalt hyvling, grusning (på sträckor där behov finns) och dammbindning (saltning) av vägarna. Dessa åtgärder behöver utföras i ett sammanhang och är starkt väderberoende, varför vi försöker invänta rätt förhållanden.
 • Dammbindning genom saltning kan ske även vid andra tillfällen om behov finns.
 • Siktröjning genom slaghackning av vägrenar och diken sker normalt strax innan midsommar.
 • Sommaren 2015 gjordes ett försök att senarelägga siktröjningen till månadsskiftet juli/augusti i syfte att öka biologiska mångfalden. Detta krävde att punktinsatser fick göras på sträckor där växtligheten blev alltför hög. 2016 så planeras siktröjningen ske första veckan i juli i stället.
 • Trädröjningar görs återkommande där behov uppstår. Styrelsens policy är att minimera avverkning av träd och endast avverka de träd som utgör en trafikfara eller fara för annans egendom.


Hur kan vi som medlemmar hjälpa till?


Styrelsen och entreprenören tar gärna hjälp av medlemmarna för att uppmärksamma behovet av vägunderhåll. Vissa underhållsåtgärder som t ex potthål är lokala och kan uppstå snabbt. Vår entreprenör har bra koll på var de normalt uppstår men kan vi få er hjälp att rapportera problem så kan vi tillsammans öka kvaliteten och trivseln i vårt vägnät. Detta gäller även dammiga vägsträckor som snabbt kan uppstå även tidigt på året i särskilt solbelysta backar.


Styrelsen har en målsättning att hålla med salt i mindre säckar så att fastighetsägare själva ska kunna dammbinda utanför sina fastigheter, utan att vi behöver öppna storsäckar med salt (som snabbt blir oanvändbara) eller kalla in entreprenören för enstaka punktinsatser. På så sätt kan vi alla hjälpas åt att hålla nere våra kostnader och spara på miljön.


Annat kan vara t ex skyltar som fallit eller hamnat snett, nedtryckta vägkanter, siktproblem eller upplag och skräp. Kom också gärna med förslag på hur vägunderhållet kan förbättras!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------