Sydöstra-DP560

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 729 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2800 boende

Information gällande blivande sektion i Sydöstra Kummelnäs

(DP560, tidigare 'planområde G')20-01-08 Uppdatering angående ny V/A i område G

Blåmarkerade vägar (se bild/karta nedan) är va-ledningarna klara.

Kommunen håller just nu på att färdigställa förfrågningsunderlaget för upphandling av en entreprenör för område G med planerad upphandling under våren 2020 med byggstart under sommaren 2020.
Utbyggnaden av resterande ledningar i område G kommer sedan att ta ca 1,5 år att genomföra.
Påkoppling till kommunalt VA kan då bli möjlig kring slutet av 2021.

Källa: Nacka kommun,
Exploateringsenheten16-10-13 KUMMELNÄS VÄGFÖRENING HAR GRATIS FYLLNADSMASSOR

Vägarbeten inom område G beräknas vara klara ca. 15 november med undantag för 11 mindre sprängningar. 

Föreningen har en stor mängd lerig, fukthållande jordmassor som blivit över. Massorna är ett utmärkt underlag för att anlägga grässmattor eller växtbäddar eftersom de håller fukten väl. Massorna är fria från stenar.


Styrelsen har beslutat att de får erhållas gratis till medlemmarna. Ring föreningens huvudentreprenör, Arne Björkman, 0709-709458 för att komma överens om leverans. Tippning sker på anvisad plats på farbar väg inom tomten fram till ca. 7 november. 


Victor Brott, Ordförande


16-10-10 Följande brev inkom från Nacka kommun till KVF


----------------------------------------------------------------------------------------------

Hej

 

Kommunen går just nu igenom vårt tidigare upprättade FFU för område G och ser om det är aktuellt. Kan behövas några mindre justeringar eller uppdateringar.

 

Entreprenaden för område G måste vänta tills entreprenaden för Vikingshillsvägen har kommit en bit på vägen. Planerad kontraktskrivning för Vikingshillsvägen är i mitten av november. Byggstart förhoppningsvis så snart som möjligt därefter. En gissning är upphandling av område G i vår om det är logistiskt och teknisk möjligt med hänsyn till entreprenaden för Vikingshillsvägen.

 

Med vänlig hälsning

 

Fredrik Bengtsson

Projektledare

Nacka kommun, MoH-enheter / M&S-Exploateringsenheten

----------------------------------------------------------------------------------------------


16-10-03 I fredags den 1:a oktober avslutades de omfattande arbetena med skiftet av de översta 40 cm av vägkroppen. Nästa fas påbörjas idag, 3 oktober, och innebär att vägarna först skall kompakteras och jämnas till. Därefter justeras dikena och sprängning kommer ske på 11 ställen. Efter detta kommer vägarna att tillföras ett 0-16 mm fraktion slitlagergrus och blir helt återställda. Förutsatt att vi inte råkar ut för oförutsatta problem som t ex skyfall, räknar jag med att grusning sker inom 2-3 veckor, med undantag för de platser där sprängningarna kommer att ske.


Victor Brott, Ordförande


16-09-15 Nacka Kommuns projektledare för område G, har i brev 6 september 2016, till Victor Brott , ordförande skrivit att:


"Kommunen har tyvärr blivit tvungen att avbryta upphandlingen av entreprenör för Vikingshillsvägen och som hade planerad byggstart i aug. 2016, Enligt LOU uppfyllde anbuden inte anbudskriterierna så upphandlingen avbröts. Kommunen planerar att gå ut med en ny upphandling inom kort. Handlingar håller på att uppdateras vad gäller datum etc. Om allt går som det ska blir byggstart i nov/dec. 2016 istället. Ombyggnaden planeras ta runt 2 år att genomföra."


Det finns nu en stor risk att VA-arbetena försenas i område G på grund av detta. KVF har ännu inte fått svar från Nacka kommun om konsekvenserna. Information publiceras så fort vi får uppdaterad information.


16-08-08 Lantmäterimyndigheten meddelar att markinlösen för område G har vunnit laga kraft


16-07-14 Länstyrelsen avslår ansökan om att kalla till extra föreningstämma i Kummelnäs Vägförening se beslut här


16-06-30 Lantmäteriet fattade vid mötet 21 juni i Kummelnäs Kapell beslut om inlösen i enlighet med framlagda förslag. De olika beslutsdokumenten inklusive kartor etc finns här via länkar.

- Protokoll

- Ersättningslängd

- Kartor

- Beskrivning

- Sakägarförteckning


16-06-09 Lantmäterimöte om inlösen 21 juni kl 18:00 i Kummelnäs Kapell.

Beslutsmöte om inlösen av mark inom Sydöstra hålls av lantmäteriet. Mötet berör i första hand de ca 20 fastigheter som ska avstå mark för utökning av vägområdet för t.e.x vändplaner och mötesplatser. Dessa ca 20 har fått kallelse direkt från lantmäteriet. Ersättningen för inlösen betalas av sektionen för utförande inom Sydöstra (dvs alla fastighetsägare inom Sydöstra), varför dessa berörs i andra hand. Samtliga fastighetsägare inom föreningen har dock möjlighet att delta i mötet om så önskas. Se kallelse


16-06-01 Infomöte: Styrelsen redogjorde och förklarade på detaljnivå varje post i budgeten som extrastämman fattade beslut om 18 april.  Ordförande Victor Brott meddelade:


1. Besked kommit dagen innan mötet från förrättningslantmätaren om att det kommer att hållas ett möte  21 juni kl 18:00 för de fastighetsägare som berörs av markinlösen

2. Lantmäteriet kommer att per post kalla de som berörs

3. Förutsatt att ingen överklagar Lantmätarens beslut, beräknas kostnaderna för markinlösen blir ca 9.500 kr lägre per fastighet med andelstals 1.0

4. Budgetposten "slyröjning" kommer att justeras neråt med 240.000 kr pga en felaktig beräkning som fanns i underlaget till den framlagda budgeten.

5. Styrelsen beräknar att  kostnaden per fastighet för vägupprustning kommer att hamna kring 106.000 kr istället för 116.000 kr.

6. Information som styrelsen presenterade på informationsmötet publiceras här

7. Den beslutade utdebiteringen på 85.000 kr som skall betalas senast 30 juni kvarstår, men den andra utdebitering kommer att justeras nedåt till ca. 21.000 kr.


16-05-24 Kallelse till informationsmöte gällande budgeten och genomförandet av projektet.

Mötet sker Onsdag 1 juni 2016 kl 19:00. Plats: Kummelnäs Kapell, Kummelnäsvägen 70.

Inbjudan och bemötelse av skrivelse har skickats till alla fastighetsägare, läs här


16-05-09 Vägarbeten börjar idag den 9:e (Vecka 19)

Uppdatering av väginfo sker ungefär varannan vecka, Se detaljer vilka vägar det gäller i kolumnen till höger

 


                   Exempel på lerkörtel:


16-04-28 Protokoll från extra stämman Sektion 2D(Sydöstra). Mötetet hölls 18 april i Kummelnäs kapell

Läs protokollet här


16-03-31 Kallelse till extra stämma för sektion 2D. Måndag 18 april hålls extra stämma för sektion 2D. Huvudsyftet med mötet är att fastställa en budget för projektet samt besluta om en första utdebitering.

Kallelse, Budget


16-01-18 Victor pratade med Svea Hovrätt som bekräftar att i och med avslag på överklagan, så har förrättningen för område G per idag vunnit laga kraft. Arbetena med vägarna förväntas startas i vår, mer detaljer kommer inom kort.


15-03-11 Protokoll från mötet 9 mars. Nu har lantmäteriet skickat protokollet från mötet i måndags.  Läs mer


15-03-04 Förrättningsmöte 23 mars. Det hölls två förrättningsmöten för Sydöstra Kummelnäs. Mötet 9 mars berörde alla (se inlägg 15-02-19 nedan) medan mötet 23 berörde de fastigheter där vägföreningen ska lösa in mark (i enlighet med detaljplanen). Nedan finns länkar till kartor för de fastigheter som berörs av inlösen, samt KVFs yrkanden och kallelsen till mötet 23 mars.


Kummelnäs 1:193

Kummelnäs 1:194

Kummelnäs 1:198

Kummelnäs 1:203

Kummelnäs 1:211

Kummelnäs 1:214

Kummelnäs 1:244

Kummelnäs 1:248

Kummelnäs 1:255

Kummelnäs 1:267

Kummelnäs 1:273

Kummelnäs 1:280

Kummelnäs 1:289

Kummelnäs 1:300

Kummelnäs 1:301

Kummelnäs 1:304

Kummelnäs 1:310

Kummelnäs 1:441

Kummelnäs 1:444

Kummelnäs 1:445

Kummelnäs 1:446

Kummelnäs 1:448

Kummelnäs 1:449

Kummelnäs 1:462

Kummelnäs 1:467

Kummelnäs 1:188

Kummelnäs 11:37

Kummelnäs 11:96

Ramsmora 1:1

KVFs yrkanden i förrättningen

Kallelsen till mötet 23 mars (utsänd till berörda fastigheter)

 

15-02-19 Förrättningsmöte 9 mars. Förrättningsmötet hålls 9 mars kl 18:00 i Kummelnäs Kapell. Syftet med lanmäteriförrättningen är att bilda en separat sektion för fastigheter inom planområdet. I praktiken berör förrättningen i stort sett bara fastighetsägarna inom Sydöstra Kummelnäs.

Andelstalen är desamma som idag, men samlas i en separat sektion.

Kallelse m.m. finns nedan:

Följebrev från styrelsen

Kallelse

Fullmakt

Beskrivning

Andelstalslängd

Ansökan

 

15-01-15 Information om bildande av sektion. Det arbete som kommer att utföras av lantmäteriet kommer dels att bilda en sektion för planområdet, och dels hantera inlösen av ny vägmark enligt de avtal som vägföreningen tecknat med berörda fastighetsägare. Arbetet med sektionsbildning kommer att göras först eftersom det är den mest grundläggande delen för att kunna anta en budget för arbetena i området och komma igång med dessa.


14-08-13 Ansökan om förrättning. Ansökan om anläggningsförrättning hos Lantmäterimyndigheten i Nacka är inskickad 2014-08-12.  Läs mer


14-08-04 Detaljplanen har vunnit laga kraft. Den nya detaljplanen vann laga kraft 22 juli. Det innebär att vägföreningen nu kommer att ansöka om en förrättning för det nya planområdet, och när den är klar kalla medlemmarna inom planområdet till en extra stämma för att fastställa budget. Därefter påbörjas vägarbetena.  Läs mer


14-06-25 Överklagan avslagen. Den överklagan som skickades till Länstyrelsen har avslagits, här finns en länk till beslutet.  Läs mer


14-04-29 Ett överklagande av planen. Kommunfullmäktige antog detaljplanen för område G i mars. Tyvärr har ett överklagande inkommit, men även ett överklagande stoppar upp processen. Ärendet är nu lämnat från kommunen till Länsstyrelsen som prövar överklagandet.


14-02-07 Genomförandeavtalet godkänt. Kommunen har nu meddelat att Tekniska Nämnden har godkänt genomförandeavtalet för område G i sydöstra Kummelnäs. Enligt kommunens tidplan ska nu detaljplanen antas av Kummonfullmäktige den 17 mars. Ta del av avtalet i dess helhet   Läs mer


13-12-05 Genomförandeavtalet klart. Genomförandeavtalet för område G är nu klart. Efter diverse mindre justeringar under november blev det klart. Victor har fått muntligt OK från Fredrik Bengtsson på de ändringar vägföreningen föreslagit. Original skrivs på av Victor nästa vecka och ska sedan godkännas i tekniska nämnden på kommunen. Tidtabellen för antagande av detaljplanen är satt, angatande till våren!


13-10-16 Informationsmöte 5 november. Samtliga medlemmar/boende inom Sydöstra Kummelnäs (omr G) inbjuds till informationsmöte i Kummelnäs Kapell tisdag 5 maj kl 19:00.  Läs mer


13-10-09 Anbudsförfrågan. Föreningen begär in anbud för bärighetsförbättringar. Annons är införd i Nacka Värmdö Posten 8 oktober 2013 (Nr 41) med nedanstående text.

---------------------------------------------

Anbudsförfrågan bärighetsförbättringar i Kummelnäs

Kummelnäs Vägförening begär härmed in anbud för bärighetsförbättringar av grusvägar i Sydöstra Kummelnäs. Anbud önskas senast 2013-10-22.

För underlag, se:

www.kummelnas.se/kvf/omrg

----------------------------------------------

 

13-07-04 Lägesbeskrivning genomförandeavtal. Styrelsen uppfattade, efter långa förhandlingar med Nacka Kommuns projektledare, Fredrik Bengtsson (han har telefonnummer 0704319374) att vi i början av juni var så gott som överens om ett genomförandeavtal avseende område G.


Nu visar det sig att kommunen vägrar backa på ett krav som styrelsen anser vara avgörande: en kravspecifikation som heter "ATB väg". Detta är en mycket omfattande dokumentation som beskriver allt man kan tänka sig när Trafikverket bygger vägar. Styrelsen har försökt förmå kommunen att specificera relevanta krav på vägombyggnationen, samt att närmare förklara vilka delar av ATB väg de anser vara tillämpliga. Ingen kan ge något svar! Styrelsen kan därför inte längre överblicka totalkostnaden.


Därmed har styrelsen kommit till en punkt där det inte längre går att göra relevanta kalkyler eller överblicka konsekvenser. Det går alltså inte att beräkna vägkostnaderna med nuvarande otydliga krav. Kravet på "ATB väg" har aldrig tidigare funnit i någon annan detaljplan.


Styrelsen har därför beslutat att tillsvidare inte underteckna genomförandeavtalet.


En utomstående vägexpert har kontaktats i ett sista försök att finna en lösning med kommunen. Styrelsen har för avsikt att kalla medlemmarna till ett informationsmöte så fort vi har ett relevant underlag för diskussion. Troligen i mitten av september.


Enligt uppdrag,

Victor Brott, Ordförande


13-05-23 Kommunens utskick förvånar. Styrelsen är förvånad över det utskick som kommunen gjorde i början av veckan. Utskicket innehåller en inbjudan till möten där kommunen ska presentera sin syn på hur planarbetet genomförts. Man nämner också alternativet med kommunalt huvudmannaskap, vilket skulle innebära att stora delar av planprocessen skulle göras om igen.


Utskicket förvånar som sagt styrelsen eftersom det är styrelsens uppfattning att vi nu är mycket nära en uppgörelse om ett genomförandeavtal. Kommunen har utlovat ett (sista?) förslag till avtalstext v22.


13-04-19 Informationsmöte 5 maj. Samtliga medlemmar/boende inom Sydöstra Kummelnäs (omr G) inbjuds till informationsmöte i Kummelnäs Kapell söndag 5 maj kl 13:00.  Läs mer


13-03-21 Vägföreningen har fått ett avtalsförslag. Fredag 15 mars fick styrelsen ett förslag till genomförandeavtal från kommunen. Styrelsen går nu igenom avtalet tillsammans med föreningens jurist för att säkerställa att avtalet motsvarar detaljplanens krav och de avsikter som styrelsen förmedlade till kommunen efter mötet 27 januari.


13-02-05 Vägarbeten i egen regi. I diskussionerna på informationsmötet 27 januari fanns nästintill full uppslutning för förslaget att 'vägföreningen rustar i egen regi upp vägarna innan kommunen lägger VA'. Styrelsen kommer därför att arbete vidare för att teckna ett genomförandeavtal med kommunen för ett genomförande enligt ovan. Då genomförandeavtalet är undertecknat kan kommunen anta detaljplanen.


13-01-11 Informationsmöte för medlemmar. Samtliga medlemmar/boende inom Sydöstra Kummelnäs (omr G) inbjuds till informationsmöte i Kummelnäs Kapell söndag 27 januari kl 09:30-10:45.  Läs mer


12-11-19 Brev till förvaltningscheferna. Läs ordförande Victor Brotts brev till de fyra av Nacka Kommuns förvaltningschefer som är ansvariga för hanteringen av område G - ett sista försök från vägföreningen för att lösa frågan om kommunens höga krav på upprustning av vägarna i planområdet. Läs mer


12-09-21 Kommunen fortsätter säga nej. Styrelsen hade gått med på en samordning med kommunen på så sätt att kommunens entreprenör byter materialet i den resterande delen av vägkroppen till samma pris som det hade kostat vägföreningen om vi hade beställt jobbet separat. Styrelsen har räknat fram vad den urskiftning av ca 60% av vägkroppen skulle kosta föreningen genom dess egna entreprenörer. Den siffran meddelades till kommunens projektledare Fredrik Bengtsson för ca två veckor sedan.


Idag har vi erhållit kommunens svar. Fredrik Bengtsson meddelar att hans chefer har sagt nej, dels på grund av priset och dels av principiella (men icke redovisade) skäl. Han har dock lovat att föra en ny diskussion med sina överordnade i oktober.


12-08-24 Informationsmöte för medlemmar. Samtliga medlemmar/boende inom Sydöstra Kummelnäs (omr G) inbjuds till informationsmöte i Kummelnäs Kapell tisdag 4 september kl 19.  Läs mer


12-06-25 Information om planområde G i Sydöstra Kummelnäs. Vägföreningens styrelse har under våren försökt hitta en acceptabel lösning för vägombyggnationer i samband med VA-läggning. Kommunen vill helst att både vägföreningens vägarbeten och deras VA-arbeten görs i en gemensam entreprenad där de sköter upphandlingen enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Hur prisbilden då blir vet ingen innan anbuden kommit in. Detta alternativ minskar kommunens risk, men riskerar att bli mycket dyrt för de boende. Styrelsen har därför försökt hitta alternativ som är mer kostnadseffektiva för de boende, och som alla uppnår samma bärighet på vägen i slutändan. Självklart ska vägföreningens medlemmar stå för sina kostnader, men det måste ske på ett sätt där kostnaderna kan förutses och inte riskerar att skena okontrollerat.


Efter ett par veckors grubblande har kommunens handläggare nu kommit fram till att även vägföreningens tredje förslag inte faller dem i smaken. Kommunens ansvariga handläggare har nu semester till 13 augusti, så tyvärr kommer inte mycket att kunna ske innan dess.


Styrelsen får många frågor från de boende om kostnaderna. Den kalkyl som nu gäller visar på ca 75000 kr per fastighet för de åtgärder som vägföreningen anser nödvändiga enligt detaljplanens krav. Om vi skulle acceptera kommunens nuvarande (skärpta) krav skulle det tillkomma ytterligare minst ca 60000 kr per fastighet, kanske betydligt mer.


I detalj kan man säga att det är en sak som skiljer i kommunens och vägföreningens synsätt. Kommunen anser sig ha rätt att säga att den befintliga vägkroppen inte har tillräckligt bra bärighet eftersom den inte innehåller exakt "rätt" blandning av grus och stenstorlekar. Vägföreningen däremot vet att vägarna, i stort sett överallt, har en bärighet som uppfyller den föreslagna kommande detaljplanens krav. Dagligen trafikeras vägarna med fordon som motsvarar dessa krav (t.ex. Cija/Sita's tanktömningsbilar som fullastade väger 26 ton).Logga in

 Uppdatering vägarbeten


V19: Borevägen vid Näckrosvägen, därefter Näckrosvägen upp mot Atlevägen.


V21: Atlevägen.


V23: Nordmannavägen.


V24: Fortsätter arbetena på Nordmannavägen ned mot Vikingshillsvägen fram till där Näckrosvägen möter Högabergsvägen.


V25: Övre delen av Näckrosvägen (Högabergsvägen utförs senare av entreprenadtekniska skäl.)


V26: Högabergsvägen vid Karbovägen rikting mot Vikingshillsvägen.


V28: Inga arbeten, V29 fortsätter arbetet på Högabergsvägen.


V32: Frövägen mot Näckrosvägen.


V33: Näckrosvägen från Vikingshillsvägen upp till vändplan.


V34: Arbetena fortsätter på Näckrosvägen, ett antal lerkörtlar har hittats.


V40 Kompaktering och utjämning av vägarna påbörjas + viss sprängning.