Styrelse-Kontaktinfo

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 729 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2800 boende

Styrelse

Roll

Namn

Mandattid utgår

Ordförande

Victor Brott

2021

Kassör

Jonatan Strindlund

2022

Sekreterare

Johan Bratthäll

2022

Ledamot

Klas Edgren

2021

Ledamot

Tommy Lundberg

2021

Suppleant

Linda Öberg

2022

Suppleant

Annika Ring

2021

Adjungerande (utan rösträtt)

Mikael Söderberg

2021

Revisorer

Roll

Namn

Mandattid utgår

Revisor

Lars Nordström

2022

Extern revisor

Lena Normann

2021

Valberedning

Roll

Namn

Mandattid utgår

Sammankallande

Ivar Häggblom

2021


Anna-Lena Renqvist

2021


Mona Branting

2021


Vart vänder jag mig?

Adressändring

Johan Bratthäll

johan.bratthall@kummelnas.se

Entreprenör för vinterunderhåll

Värmdö Fastighetsproduktion AB (VFAB)

Tel: 0709 -709 458

Medlemsavgift

Jonatan Strindlund

highcoastinvest@gmail.com

Utdebitering

Jonatan Strindlund

highcoastinvest@gmail.com

Vägskötsel

Tommy Lundberg

tommy.lundberg@kummelnas.se

Web-ansvarig

Jonatan Strindlund

highcoastinvest@gmail.com

Ägarbyte

Johan Bratthäll

johan.bratthall@kummelnas.se

Kummelnäs Inre Brygga

Annika Ring

annika.ring@kummelnas.se

Park och Natur Rådet

Linda Öberg

lindaoberg@mac.com

Övrigt

Victor Brott

victor@fotojournalisten.se

Inbetalningar


BankGiro 611-18 27