Stadgar

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 729 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2800 boende

Stadgar och styrande dokument


Föreningens nu gällande stadgar antogs vid ordinarie föreningsstämma 2016-01-30 och

vid extra föreningsstämma 2016-03-07.


Tidigare har stadgarna ändrats 2007, 2001 och 1971.


De gällande stadgarna är utformade med utgångspunkt från Anläggningslagen och

Lagen om förvaltning av samfälligheter, länkar till dessa lagtexter finns i slutet på den här

sidan.


Föreningens verksamhet regleras också av det så kallade förrättningsbeslutet. I det dokumentet har kommunens lantmätare beskrivit vad som ingår i föreningen samt hur det får förvaltas och nyttjas. Förrättningsbeslutet gäller från och med 2009-03-01, efter detta datum tillämpas alltså sektionsindelningen med olika andelstalsserier i de olika sektionerna för 'drift' (löpande underhåll i hela föreningen) och 'utförande' (nybyggnation och standardhöjande åtgärder i olika delområden).


Gällande stadgar


Föreningens gällande stadgar hittar du "här" (ladda ner fil).


Lagtexter


Nedanstående lagar är de som närmast ligger till grund för styrningen av föreningens verksamhet.


Anläggningslagen (1973:1149)

Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150)


Fullmakt


Medlem i föreningen som inte själv kan delta vid en föreningsstämma (årsmöte eller extra stämma) kan skicka en annan person att företräda honom, se stadgarna §18. För att lämna en fullmakt kan denna mall användas.


Mall för fullmakt