Skall du bygga

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 729 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2800 boende

Policy-anläggande, ändring och underhåll av infart till fastighet


Att bygga inom Kummelnäs Vägförenings verksamhetsområde


Inom Kummelnäs Vägförenings verksamhetsområde finns flera olika delområden med olika gällande detaljplaner för varje delområde. De respektive detaljplanerna ger olika möjligheter till bygglov. Bygglov (eller avslag) beslutas alltid av kommunen med utgångspunkt i respektive detaljplan.

Den typ av byggnation som vägföreningen ställer krav på är vid nybyggnation eller tillbyggnation på 20 kvadratmeter eller större. Vägföreningens krav gäller de transporter som blir aktuella med anledning av bygget.

Under 2000-talets början vann ett antal nya detaljplaner laga kraft. Dessa möjliggjorde större byggrätter och därmed mer omfattande byggnation i området. För att möta kraven på förvaltning av vägföreningens vägnät beslutade den ordinarie föreningsstämman 2008-01-29 att införa en modell som hanterar den ökade transportmängden som byggnation medför. Modellen innebär bland annat att den som genomför en större byggnation betalar en extra slitageavgift för den ökande användningen av föreningens vägnät.

Notera att ”byggtransporter” inte avser endast grundarbeten samt husleverans utan även alla transporter som behövs för hantverkare etc. för färdigställande av huset/tillbyggnaden invändigt och utvändigt samt för markarbeten i trädgården i övrigt. Byggnationen anses normalt inte avslutad innan allt detta slutförts.


Så går det till


  • Underskriven anmälan postas in till vägföreningen
  • Vägföreningen meddelar fastighetsägaren vilket belopp som ska betalas in (generell extra slitageavgft samt administrationsavgift)
  • Beloppet betalas till föreningens Bankgiro
  • Vägföreningen utfärdar ett intyg till kommunen (i de fall kommunen kräver det)
  • Bygget genomförs (vägföreningen företar löpande besiktningar, och fastighetsägaren anmäler eventuella oförutsedda händelser)
  • Då bygget är klart (inklusive markarbeten i trädgården) meddelas detta till vägföreningen
  • Vägföreningen gör en avstämning och meddelar fastighetsägaren om ytterligare krav finns för uppkomna direkta skador på vägarna


Anmälan samt uppgifter om byggnationen


De uppgifter vägföreningen behöver är fastighetsbeteckning, fastighetens adress, ägarens namn och adress samt personnummer, e-post, telefonnummer (hem, mobil etc.), uppgifter om hustyp (antal våningsplan, källare etc.) samt byggyta i respektive våningsplan.

Anmälan görs skriftligt, ska skrivas under och sedan postas till föreningen. Ifyllbart formulär med uppgifterna laddas ner här på .


Intyg till kommunen


I vissa delområden kräver kommunen ett intyg om att vägarna har en bärighet som motsvarar gällande detaljplans krav. I de fall det krävs skickar vägföreningen ett intyg på vägarnas aktuella status. Observera att vägföreningen bara utfärdar intyget, och INTE har en aktiv roll i själva beslutet om att bevilja bygglov (eller ge avslag).

Intyget skickas direkt från vägföreningen till kommunen, i enlighet med kommunens önskemål.


Administrationsavgift


För administrationen kring en byggnation enligt ovan tar vägföreningen ut en avgift på 500 kr för avtal, intyg, besiktningar etc.


Direkta skador


Om byggtransporter eller annat relaterat till byggnationen orsakar direkta skador (t.ex. vid dikeskörning eller om en vägtrumma knäcks) är fastighetsägaren skyldig att ersätta detta med den kostnad som behövs för att åtgärda skadan.


Extra slitage


Även om inga direkta skador uppstår på vägnätet till följd av byggnationen så tas alltid en extra slitageavgift ut. Grunden för detta är att allt nyttjande av vägarna sliter på dem. Eftersom en byggnation generellt leder till ökat antal transporter och med tyngre fordon tas den extra slitageavgiften ut.


Så beräknas avgiften för extra slitage


Den extra slitageavgiften beräknas på byggnationens omfattning (storlek) samt på hur lång sträcka på föreningens vägar som används för byggtransporterna. Uträkningen görs av vägföreningen och nedanstående formel används. Avgiften varierar alltså, men har de senaste åren landat mellan 2000 kr och 6000 kr för en normalstor villa.

Gällande attefallshus för bostadsändamål debiteras en fast avgift om 800kr.