Norra-Område A

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 729 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2800 boende

Information gällande planområde A, Norra Kummelnäs

(planarbete ska starta)


Nacka kommun har påbörjat arbetat med detaljplaneläggning av norra delen av Kummelnäs enligt kommunens modellen för 'förnyelseområden'. Enligt kommunens intentioner ska Kummelnäs Vägförening fortsätta att sköta vägnätet enligt den kommande detaljplanen. I dagsläget omfattas området av en äldre områdesbestämmelse som för många fastigheter endast medger mindre byggrätter.


Datum

15-01-28: Ansökan inskickad. Styrelsen har igår skickat in en ansökan till Nacka kommun om att detaljplanearbetet för område A ska starta.


15-01-15: Stor enighet i område A. Efter de två införmationsmötena 24 november och 13 januari har det visat sig finnas en stor enighet bland de boende inom område A att genomföra ett planarbete på enklaste sätt. Detta genom att föreslå kommunen att ett likalydande genomförandeavtal som finns för område G i Sydöstra Kummelnäs upprättas för område A. Av de totalt 48 fastigheterna i området har 43 gett sitt stöd för detta, antingen vid mötena eller via egen kontakt med styrelsen. Styrelsen kommer därför att begära hos kommunen att detaljplaneringsprocessen påbörjas.


14-12-28: Nytt informationsmöte, 13 januari. Det förra mötet hölls i en positiv och konstruktiv anda vilket bådar gott inför det framtida arbetet. Styrelsen är angelägen om att även få in synpunkter även från de 23 fastighetsägare vars åsikter inte representerades vid mötet. Läs mer


14-11-03: Informationsmöte 24 november. Styrelsen bjuder in de boende inom område A till ett informationsmöte för att diskutera hur vi kommer igång med planprocessen för detta sista planområde inom Kummelnäs Vägförening.  Läs mer


13-07-04: Inget nytt finns att rapportera. Läget oförändrat eftersom problemen i område G inte lösts.


12-08-20: Inget nytt finns att rapportera. Läget oförändrat eftersom problemen i område G inte lösts.


11-07-05: Grundförutsättningar för område A. Det aktiva planarbetet för område A kommer att starta när vägföreningen och kommunen har skrivit under en så kallad 'Avsiktsförklaring'.


Kommunen har föreslagit en sådan, med samma formuleringar som för område G i Sydöstra Kummelnäs. Styrelsen tyckte ursprungligen inte att det var något problem med avsiktsförklaringen för område G. Men eftersom det under vintern 2010/2011 visat sig att styrelsen inte är överens med kommunens tjänstemän om genomförandeavtalet för område G, och detta till stor del beror på hur kommunens tjänstemän tolkar avsiktsförklaringen, är läget nu ett annat.


Med styrelsens ansvar för medlemmarna vore det fel att nu skriva på ytterligare en avsiktsförklaring med samma innebörd som den tidigare som nu lett till problem (i område G).


Styrelsen har därför beslutat att avvakta med avsiktsförklaringen för område A tills vi vet hur förhandlingarna om genomförandeavtal för område G slutar.


I grunden har styrelsen dock inget emot den tidigare arbetsmodellen för 'förnyelseområden' med fortsatt enskilt huvudmannaskap för vägarna.