Ekonomi

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 729 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2800 boende

Ekonomi


Föreningens kostnader betalas i huvudsak med intäkter från:


Medlemsavgifter = Bankgiro 611-1827

Kommunalt bidrag

Slitageersättning


Medlemsavgifterna baseras på varje fastighets andelstal i föreningen:

  • En permanentfastighet har andelstal 1,0
  • Fritidsfastighet har 0,5
  • Obebygda fastigheter och de som har sin huvudutfart mot allmän väg har 0,1.


Utdebiteringen för 2016 (perioden 2015-11-01 till 2016-10-31) är 1900 kr/andel.


Nacka Kommun tillämpar ett bidragssystem för vägföreningar. Systemet utgår från föreningens väglängd och Tekniska Nämnden fattar varje år beslut om hur stort belopp som ska betalas per meter väg. För 2015 är beloppet 12,50 kr/meter (oförändrat sedan 2010). Bidragsbeloppet kommer samtliga medlemmar tillgodo.


Det belopp som ska betalas av respektive fastighetsägare med årets utdebitering är:

Typ

Andel/fastighet

Utdebitering/andel

Att betala

Permanentboende

1

1900 kr

1900 kr

Fritidsboende

0,5

1900 kr

950 kr

Obebyggd fastighet

0,1

1900 kr

190 kr

Fastighet med huvudutfart mot allmän väg (oavsett typ ovan)

0,1

1900 kr

190 kr

Fastighet med särskilt andelstal (s.k. slitagefastighet)respektive fastighets andelstal multiplicerad med 1900 kr

Avgiften för 2016 ska betalas senast måndag 29 februari 2016.

Betalning görs till föreningens Bankgiro 611-1827


Utdebiteringen i ett historiskt perspektiv:

År        Utdebitering/andel

2015    1 900 kr

2014    1 850 kr

2013    1 750 kr

2012    1 850 kr

2011    2 450 kr

2010    2 350 kr

2009    2 750 kr

2008    1 500 kr

2007    1 500 kr

2006    1 550 kr

2005    1 400 kr

2004    1 700 kr

2003    1 200 kr

2002    1 350 kr

2001    1 350 kr


För ännu tidigare år (1952-2000) baserades utdebiteringen på en annan andelstalsfördelning vilket gör att den nuvarande avgiften inte kan jämföras med dessa. Systemet var baserat på taxeringsvärden men hade en utformning så att stigande taxeringsvärden gjorde att avgiften de sista åren under 90-talet var i stort sett samma för alla.


Slitageersättning betalas av Kummelnäs varv, daghemmen, VFAB, Tennisbanan, Kummelnäs kapell, kollonilotterna, Sågsjöbadet, Telias telefonstation, Boo Energi & Lövbergavikens båtklubb.


Underhålls - och förnyelsefond


Utöver den årliga budgeten finns även fonderade medel (pengar) i en Underhålls- och förnyelsefond. Nedanstående regler gäller för Underhålls- & förnyelsefonden. De beslutades vid det ordinarie årsmötet 29 januari 2008 och har tillämpats sedan dess.


Skillnaden mellan pengar som finns i fonden och pengar som finns på föreningens ordinarie konton är:


  • Styrelsen beslutar, med stöd av antagen budget, hur pengarna på ordinarie konton ska disponeras.
  • Föreningsstämma (ordinarie stämma = "årsmöte") beslutar om pengar ur Underhålls- & förnyelsefonden ska användas.

Sektioner för 'utförande'


Den årliga budgeten för drift och underhåll omfattar hela föreningens verksamhetsområde. Förutom denna finns även s.k. sektioner för utförande inom olika delområden, dessa följer i stort sett gränserna för nyantagna detaljplaner.

Detaljplanerna föreskriver numera ombyggnationer som måste göras på vägnätet och de ombyggnationerna bekostas bara av de boende inom respektive sektions område. Sektionerna för utförande har en ekonomisk redovisning som är separerad från föreningens övriga ekonomi.