Västra-DP497

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 729 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2800 boende

Information gällande sektion 2C i Västra Kummelnäs

(DP497, tidigare 'planområde F', även kallad Solviksområdet)


Sektion 2C är en 'underavdelning' inom Kummelnäs Vägförening. Sektionen består av de fastigheter som omfattas av detaljplan 497, som vann laga kraft 2010-10-21. Sektionens medlemmar bekostar (via sina andelstal för utförande) de arbeten som är en följd av bestämmelser i detaljplanen.


Fastigheter med huvudutfart mot lokalväg har andelstalet 1,0.

Fastigheter med huvudutfart mot Kummelnäsvägen har andelstalet 0,1.


Datum:

15-03-16 Utdebitering, del 3. Den extra stämman 21 januari beslutade om en tredje utdebitering på 35000 kr/andel, dvs 35000 kr/fastighet med huvudutfart mot lokalväg och 3500 kr/fastighet med huvudutfart mot Kummelnäsvägen. Sista betaldag fastställdes till 31 mars. Inbetalningskort skickades ut till samtliga inom sektion 2C i början av februari, tillsammans med protokollet från mötet.


15-01-29 Protokoll från extra stämma 21 januari. Protokoll samt inbetalningskort på beslutad utdebitering för sektion 2C skickas ut i början av vecka 6. Protokollet finns all läsa via länken:  Läs mer


15-01-15 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Förtydligande: för 2014 ingår verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för sektion 2C helt i årsbokslutet för hela föreningen, se huvudmenyn inlägg 15-01-10


15-01-12 Kompletterande projektuppföljning. Bifogade dokument innehåller en kompletterande projektuppföljning för den som vill ha en djupare insikt i vilka arbeten som utförts under verksamhetsåret 131101-141031 samt vilka återstående arbeten som finns planerade per 141031. Läs mer


14-12-30 Extra stämma för beslut om utdebitering. Onsdag 21 januari hålls en extra föreningsstämma för sektion 2C. Huvudsyftet är att besluta om en tredje utdebitering. Som framgår av kallelsen föreslås den bli 35000 kr/andel (d.v.s. 20000 kr/andel lägre än den ursprungliga budgeten).  Läs mer


För äldre inlägg, se Arkiv - Västra,(nederst på denna sida.)


Dagvatten:

Inom detaljplan 497 gäller lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Dagvatten omfattar allt vatten från t.ex. stuprör, garageinfart, gruddränering etc. Det är alltså inte tillåtet att leda ut sådant vatten på vägen eller i diket. Anordningar för att ta hand om dagvattnet på den egna tomten omfattas i t.ex. bygglovsgivning.


Vatten och avlopp:

OBS - Vatten och avlopp är inte vägföreningens ansvar, det sköts av Nacka kommun. Se kommunens websida


Som en del i genomförandet av detaljplan 497 bygger Nacka kommun ut ledningsnät för vatten och avlopp. Projektering har pågått under 2011-2012 och upphandling gjordes under hösten 2012. Frentab har utsetts till entreprenör och byggstart är planerat att ske i mars 2013. Enligt villkoren i upphandlingen ska arbetena vara slutbesiktigade senast 2014-08-31.


Fastigheter längs Solviksvägen samt Kummelnäsvägen söder om Solviksvägen har redan fått VA-anslutning, dessa arbeten gjordes 2008-2009 då Värmdös avloppsledning drogs genom Kummelnäs. Fastigheter längs Kummelnäsvägen mellan Solviksvägen och Backamovägen, samt längs Djupadalsvägen norr om Solviksvägen kommer att få VA-anslutning i entreprenaden för Kummelnäsvägen. Upphandling pågår enligt uppgift från kommunen.


Kommunen höll ett informationsmöte om VA-projektet 19 februari 2013. Läs mer 

Mer detaljer om området finns på kommunens sida, Länk


El:

OBS - Elförsörjning är inte vägföreningens ansvar, det sköts av Boo Energi.

Boo Energi kommer att markförlägga alla kablar för hushållsel inom planområdet. Arbetena görs som en del av kommunens entreprenad för utbyggnad av vatten och avlopp.


Tele/bredband:

OBS - Tele/bredband är inte vägföreningens ansvar, det sköts av Telia m.fl.

Telia har byggt ett tomrörsnät för framtida telekommunikation för alla fastigheter inom planområdet. Fastigheter som är anslutna med fiber får denna genom rörnätet i marken. Befintliga luftledningar för tele kommer att finnas kvar tills vidare. Länk till http://www.oppenfiber.se/

Befintliga luftledningar för tele/fiber kommer att finnas kvar tills vidare.


Arkiv - Västra:

Här finns resterande inlägg som publicerats på denna informationssida för Västra/2C (fortsättning på listan överst på denna sida).


DatumSammanfattning

14-08-08 Slutbesiktning närmar sig. Den 18 & 19 augusti kommer slutbesiktningar av Frentabs arbeten med VA och vägar (kritiska sträckor) att göras. Därefter har de ca två veckor på sig att åtgärda eventuella anmärkningar.

 

14-04-10 Fler vägar slutbesiktigade. Slutbesiktning av Frentabs VA- och vägarbeten på Norrbys väg, Sågsjövägen, Spångvägen, Djupadalsvägen (söder om Solviksvägen), Bonäsvägen och Lilltorpsvägen genomfördes idag. Frentab har därmed lämnat över dessa vägar och vägföreningen återtar vägskötselansvaret. Några anmärkningar gjordes under besiktningen och de kommer att åtgärdas av Frentab under april.


14-03-07 VA-arbetena går vidare. Lilltorpsvägen, Bonäsvägen och Djupadagsvägen är nu helt öppna för trafik igen. Frentab har denna vecka påbörjat arbetena med VA på norra delen av Backamovägen.


14-02-20 Spångvägen påbörjad. VA-utbyggnaden har nu påbörjats på Spångvägen längst in. Arbetena på Spångvägen omfattar också vägarbeten (kritisk sträcka) där urskiftning och höjning av vägen görs från Solviksvägen och ca 50 meter inåt.


14-01-10 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisningar för sektion 2C.

 

13-12-16 Påminnelse utdebitering. Sista december förfaller den sista tredjedelen av andra utdebiteringen inom sektion 2C som beslutades på extrastämman 5 maj. Inbetalningskort skickades ut i maj. Avgiften är på 15000 kr/fastighet för fastigheter längs lokalvägarna och 1500 kr/fastighet för de längs Kummelnäsvägen. Se även nyhetsinlägg 13-05-17 längre ner på denna sida.


13-10-30 VA-arbetena fortgår. Djupadalsvägen mellan Solviksvägen och Kummelnäsvägen är nu färdig (med undantag för den nya vändplanen som ingår i Kummelnäsvägens ombtggnation). Även Bdahusvägen och Södergärdesvägen är klara. Frentab har lämnat över dessa vägar efter slutbesiktning. Vägföreningen tar över vägskötselansvaret och kommunen kommer att inleda arbetet med att låta fastigheter ansluta till VA-nätet.

Inom en vecka beräknas arbeten påbörjas på Bonäsvägen och på Djupadalsvägen söder om Solviksvägen.

.

13-07-05 Frentab tar semester. Frentab har semester v 28-31 vilket innebär att inget arbete då utförs. Arbetet återupptas måndag 5 augusti. Deras avsikt är att Badhusvägen ska vara öppen och farbar under semestern.

 

13-07-05 Inlösenförrättningen har vunnit laga kraft. Idag har lantmätare David Fors bekräftat att inlösenförrättningen för väg- och naturmark i område F i Västra Kummelnäs vann laga kraft 2013-07-02. Då meddelade Mark- & miljööverdomstolen att de inte beviljat prövningstillstånd för överklagandet om vändplanen på Bonäsvägen.Det innebär att naturmark samt den vägmark vägföreningen yrkat inlösen på nu är under föreningens kontroll.


13-06-28 Protokoll från extra stämma 27 jun. Vid stämman beslutades:

att lån ej ska tas för sektions 2C's räkning

att anstånd med betalning ej ska ges till medlemmar

Detta innebär att de debiteringar som skickats ut ska betalas 28 juni respektive 31 december. Styrelsen kommer dock inte att göra en uppföljning av obetalda avgifter förrän tidigast 5 juli.  Läs mer


13-06-25 Badhusvägen höjs. Nu har Frentabs arbeten på Badhusvägen kommit så långt att man närmar sig Kummelnäsvägen. Sträckan mellan Södergärdesvägen och Kummelnäsvägen är en s.k. kritisk sträcka där vägen ska höjas för att förbättra möjligheten att stanna/starta vid Kummelnäsvägen och dessutom göra backens lutning något mindre. Som mest höjs körytan ca 140 cm. Denna ombyggnation av vägen är en vägkostnad som betalas av sektion 2C. Även korsningen Backamovägen/Djupadalsvägen (delvis klar) är en kritisk sträcka som sektionen betalar.

OBS - det är bara vägdelen i kritiska sträckor som betalas av sektionen, VA betalas alltid av kommunen.


13-06-11 Extra stämma 27 juni. Kallelse till extra stämma för medlemmarna i sektion 2C postas idag. Stämman avser beslut om anstånd samt det uppdrag styrelsen fick på stämman 5 maj med att undersöka villkor för lån och möjligheter för att få kommunen att gå in som borgensman för detta. Läs mer


13-05-17 Utdebitering, del 2. Stämman 5 maj beslutade om en andra utdebitering på 45000 kr/andel, dvs 45000 kr/fastighet med huvudutfart mot lokalväg och 4500 kr/fastighet med huvudutfart mot Kummelnäsvägen. Sista betaldag fastställdes till 28 juni 2013 för två tredjedelar av avgiften och 31 december 2013 för en tredjedel av avgiften. Två inbetalningskort skickas ut till samtliga inom sektion 2C den kommande veckan.


13-05-06 Tommy Lundberg ersättare. Tommy Lundberg är ersättare som ansvarig för Kummelnäs Vägförenings arbeten i Västra/2C under tiden 7 maj - 19 maj då både projektledare Anders Lundell och ordförande Victor Brott är bortresta. Tommy nås på telefon 070-2492900, i första hand under kontorstid.


13-04-19 Extra stämma för beslut om utdebitering. Söndag 5 maj hålls en extra föreningsstämma. För sektion 2C är huvudsyftet att besluta om en andra utdebitering. Stämman samkörs i vissa punkter med hela föreningen för beslut om extern revisor. Kallelse har idag postats till samtliga medlemmar.  Läs mer


13-04-12 Mer VA-arbeten. Frentab har nu börjat med VA-läggningen även på Djupadalsvägen. De börjar vid Solviksvägen och går upp mot Kummelnäsvägen.


13-04-02 VA-arbetena igång. Nu har Frentab börjar med VA-utbyggnaden. Den första deletappen är Badhusvägen och Södergärdesvägen. Under byggtiden är det Frentab som har ansvaret för alla väghållningsfrågor i arbetsområdet. Som boende ska man alltså vända sig direkt till Frentabs platschef Peter Falenius, 0730-772564.


13-02-05 Kommunen bjuder in till informationsmöte. Nacka kommun har bjudit in de boende inom Västra/DP497 till informationsmöte om VA-arbetena. Inbjudan vänder sig i första hand till de boende längs lokalvägarna, se mer detaljerad information i bifogade inbjudan (Läs mer). Mötet hålls tisdag 19 februari kl 19:00 i Myrsjöskolans matsal. Vägföreningen kommer att vara representerad på mötet.  Läs mer


13-02-04 Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelsen för arbetet inom sektion 2C/Västra för perioden 2011-11-01 - 2012-10-31. Läs mer


12-12-21 VA-entreprenör utsedd av kommunen. Kommunens projketledare Björn Bandmann har idag meddelat att kommunen utsett Frentab att utföra VA-arbetena i Västra Kummelnäs. Uppstartmöte kommer troligtvis att ske i januari, vägföreningen kommer att delta.

 

12-12-07 Löpande uppföljning. Under november och början av december har löpande uppföljning gjorts av de anmärkningar som noterades vid besiktningen 26 oktober. Merparten av dessa är nu åtgärdade.


12-10-29 Slutbesiktning genomförd. Slutbesiktning genomfördes planenligt i fredags. Det återstår färdigställande på en del områden, främst på Lilltorpsvägen, södra delen av Djupadalsvägen och i anslutning till nyanlagda vändplaner. Bland generella arbetsmoment som återstår finns enhetlig kompaktering (utförs v44) och dikessprängning på ett antal ställen (utförs v46). Uppföljning av utestående anmärkningar görs nu löpande.


12-10-09 Planering färdigställande. Som tidigare nämnts kommer slutbesiktning att ske fredag 26 oktober. Ett troligt utfall av besiktningen är att ett antal punkter ska justeras. Mindre justeringar kommer att göras direkt veckan efter och större under resterande delen av november. Denna planering ska säkerställa att vägföreningens initiala arbeten är avslutade till dess kommunen ska inleda sina arbeten. Se ovan "Vatten & Avlopp" 


12-10-01 Vägarbeten PÅGÅR. Styrelsen får en hel del frågor "om det ska se ut så här". Svaret är: "nej, det ska det inte." Arbete pågår, och då ser det många gånger inte alls bra ut när arbetena är halvfärdiga. Dikning är inte klart, infartstrummor är inte klara, vägtrummor är inte klara, körbanejusteringar är inte klara, vändplaner är inte klara.

Slutbesiktning är planerat till 26 oktober, då förväntas arbetena vara klara. Åtminstone tills dess är det ett "byggskede".


12-09-19 Dikning och infartstrummor. Under den här veckan inleds dikning och omläggning av infartstrummor. För arbetena används både väghyvel, grävmaskin och lastbil som det blir stundtals svårframkomligt i området. Arbetena börjar i södra delen av Västra och flyttar sig sedan succesivt norrut.


12-09-07 Slutsatser angående anstånd. Med anledning av många frågor om möjlighet till anstånd/avbetalningsplan gällande vägavgifter inom sektion 2C i Västra Kummelnäs har vägföreningens styrelse låtit utreda förutsättningarna. Slutsatsen är att vägföreningen i vissa fall kan bevilja kortare anstånd. Däremot kan föreningen inte "agera långivare" och administrera lån till enstaka medlemmar med medlemskollektivets pengar. Detta är helt enkelt inte förenligt med föreningens befogenheter och syfte. Läs mer


12-08-22 Vägarbeten påbörjade. Entreprenör för de inledande vägarbetena inom sektionen för Västra Kummelnäs är utsedd, Värmdö Fastighetsproduktion AB (VFAB). Arbetena påbörjades måndag 20 augusti och ska vara slutbesiktigade och godkända senast 31 oktober. Därefter kommer kommunen under november att inleda sin VA-entreprenad.


12-08-16 Ersättning för inlöst mark m.m. Lantmäteriet kommer inom kort att fatta beslut om ersättningar för inlöst mark och anläggningar (träd, staket etc.) inom detaljplaneområdet. Styrelsens förhoppning är att kunna meddela dessa belopp under vecka 34 så att de som ska få ersättning kan få denna direkt genom avdrag på räkningen som ska betalas 31 augusti. Styrelsen meddelar detta genom brevutskick till de som berörs.


12-08-06 Kommande utdebiteringar. En preliminär tidplan för kommande utdebiteringar är:

Deldebitering 2: ca första halvåret 2013

Deldebitering 3: ca andra halvåret 2014

Varje ny debitering kommer att föregås av en stämma där beslut fattas. Kallelse till stämma skickas minst 14 dagar före, sista betadag beslutas normalt ca 60 dagar efter stämman.


12-06-13 Utdebitering, del 1. Stämman 4 juni fastställde en budget som motsvarar ca 150000 kr/andel. Projektet kommer löpande att följas upp och budgeten justeras inför kommande utdebiteringsbeslut. Vid stämman beslutades om en första utdebitering på 50000 kr/andel, dvs 50000 kr/fastighet med huvudutfart mot lokalväg och 5000 kr/fastighet med huvudutfart mot Kummelnäsvägen. Sista betaldag fastställdes till 31 augusti 2012.


12-05-18 Inbjudan till extra stämma för sektion 2C. Måndag 4 juni hålls extra stämma för sektion 2C. Huvudsyftet med mötet är att fastställa en budget för projektet samt besluta om en första utdebitering. Läs mer


12-04-30 Sektion bildad. Sektionssindelningen (2C) för 'utförande' inom detaljplaneområdet har vunnit laga kraft. Beslut om inlösen av mark samt ersättning för detta kommer att fattas separat under sommaren.


11-12-01 Möte om inlösen. 15 december 2011 hålls ett möte angående principer för inlösen av mark inom planområdet. Mötet hålls i Kummelnäs kapell och leds av ansvarig lantmätare.


11-11-30 Presentation från mötet 17 november. Efter önskemål lägger vi ut presentationen som visades på mötet för område F (Västra Kummelnäs) 17 november. Bilderna har kompletterats med ungefär det 'manus' som även användes vid presentationen (visas i högra kolumnen).  Läs mer


11-10-27 Informationsmöte. 17 november 2011 hålls informationsmöte för de boende inom område F. Vid mötet kommer den ansvarige lantmätaren att vara med och svara på frågor.


11-02-02 Ansökan om förrättning. Vid det ordinarie årsmötet (30 januari) beslutades att föreningen ska ansöka hos lantmäteriet om bildande av en sektion för genomförandet av detaljplanen inom område F.


10-11-12 Detaljplanen för område F har vunnit laga kraft. Efter beslut av regeringen/miljödepartementet 2010-10-21 har detaljplanen för område F i västra Kummelnäs nu vunnit laga kraft. Det innebär att detaljplanen för samtliga 146 fastigheter nu ska genomföras och att det blir fortsatt enskilt huvudmannaskap med Kummelnäs Vägförening även i västra Kummelnäs.

Regeringen avslår alltså samtliga överklaganden och fastställer därmed länsstyrelsens och kommunens tidigare beslut. Det är därmed prövat att fortsatt enskilt huvudmannaskap kan tillämpas i den här typen av områden.