Nordöstra-DP391

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 729 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2800 boende

Information gällande sektion 2B i Nordöstra Kummelnäs

(DP391, tidigare 'söder Grävlingsberg och Grävlingsberg')


Sektion 2B är en 'underavdelning' inom Kummelnäs Vägförening. Sektionen består av de fastigheter som omfattas av detaljplan 391, som vann laga kraft 2006-06-09, samt även några mindre planer för enstaka fastigheter i området. Sektionens medlemmar bekostar (via sina andelstal för utförande) de arbeten som är en följd av bestämmelser i detaljplanen. Fastigheter med huvudutfart mot lokalväg har andelstalet 1,0 och fastigheter med huvudutfart mot Kummelnäsvägen har andelstalet 0,1.


Datum                                          

15-01-14: Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Förtydligande: för 2014 ingår verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för sektion 2B helt i årsbokslutet för hela föreningen, se startsida inlägg 15-01-10


14-01-10:  Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisningar för sektion 2B.

 

13-04-30: Naturmark kring Grävlingsberg. Nu finns två informationstavlor(se bild) om naturmarken kring Grävlingsberg och områdets historia uppsatta vid Drottningvägen. Den ena sitter där Grävlingsbergsvägen börjar och den andra vid Östra Uppraftsvägen. Se karta.


13-02-04:  Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelsen för arbetet inom sektion 2B/Nordöstra för perioden 2011-11-01 - 2012-10-31 


12-08-17: Återstående arbeten. En del arbeten på naturmark kring Grävlingsberg och Rudträsk återstår, t.ex. en del av strandpromenaden längs kusten. Arbetena väntas avslutas under 2013.


12-08-16:  Denna sida har inte löpande används för sektionsinformation. Merparten av arbetena inom sektionen har utförts under 2009-2011 och rapporterats till medlemmarna på annat sätt.


Dagvatten

Inom detaljplan 391 gäller lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Dagvatten omfattar allt vatten från t.ex. stuprör, garageinfart, gruddränering etc. Det är alltså inte tillåtet att leda ut sådant vatten på vägen eller i diket. Anordningar för att ta hand om dagvattnet på den egna tomten omfattas i t.ex. bygglovsgivning.


Vatten och avlopp

OBS - Vatten och avlopp är inte vägföreningens ansvar, det sköts av Nacka kommun.

Som en del i genomförandet av detaljplan 391 har Nacka kommun byggt ut ledningsnät för vatten och avlopp. VA-nätet driftsattes under 2009 och från och med hösten samma år kunde anslutning ske. Fem fastigheter längs Kummelnäsvägen mellan Högabergsvägen och Götavägen är ännu inte anslutan. VA längs denna sträcka kommer att byggas samtidigt som kommunen bygger trottoar/cykelbana längs den mittersta delen av Kummelnäsvägen. Detta arbete är planerat att starta i början av 2013.


El

OBS - Elförsörjning är inte vägföreningens ansvar, det sköts av Boo Energi.

Boo Energi har markförlagt alla kablar för hushållsel inom planområdet. Inkoppling kan ske samtidigt som VA ansluts.


Tele/bredband

OBS - Tele/bredband är inte vägföreningens ansvar, det sköts av Telia m.fl.

Telia har byggt ett tomrörsnät för framtida telekommunikation för alla fastigheter inom planområdet. Fastigheter som är anslutna med fiber får denna genom rörnätet i marken. Befintliga luftledningar för tele kommer att finnas kvar tills vidare. Länk till http://www.oppenfiber.se/