2016

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 729 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2800 boende

Händelser 2016
16-12-20 Sophämtning och snöröjning i Nacka 

Information från Nacka vatten och avfall AB, gällande sophämtning vintertid. se bifogad info här


16-10-27 SLYRÖJNING SNART PÅ GÅNG 

En omfattande röjning av vägområden kommer snart att påbörjas.  Det sker med manuellt arbetskraft försedd med slyröjare samt motorsåg med teleskopisk arm.  Styrelsens direktiv är att röja längs med staket och tomtgränser upp till en höjd om minst 4.0 meter.  Materialet kommer att samlas i höggar för senare och samtidig uppsamling av lastbil med griparm.  Arbetet beräknas vara klar i början av december, beroende på väderutvecklingen.


16-10-27 SPRÄNGNINGSARBETEN INOM OMRÅDE G

I samband med skiftning av de överste 50 cm av vägkroppen för att stärka vägkroppen i enlighet med Detaljplanens krav, har 11 platser identifierats där sprängning kräves. Styrelsen har anlitat  AI Geokonsult, Andrej Ivier, som nu genomför en s.k. "riskanalys" för att identifiera vilka fastigheter som berörs av sprängning.  Preliminärt är det 48 fastigheter, 22 gäststugor och 6 garage. Huvudregeln är att fastigheter inom 50 meter från sprängplatsen med berg emellan skall förbesiktigas. Skorstenfejaren kommer sedan att göra besiktningarna.  Därefter sättes mätare ut under sprängningstiden. Slutligen görs en till besiktning för att säkerställa att inga skador uppstått.


16-10-20 Det är fortfarande för torrt i vägkroppen för att genomföra hösthyvlingen på våra vägar. På nästan 30 år som ordförande kan jag inte minnas att vi haft denna situation. Översta väglagret är som sten. Håll tummarna för att det blir regn nästa vecka, en förutsättning för en lyckad hyvling.


16-10-13 KUMMELNÄS VÄGFÖRENING HAR GRATIS FYLLNADSMASSOR

Vägarbeten inom område G beräknas vara klara ca. 15 november med undantag för 11 mindre sprängningar. 

Föreningen har en stor mängd lerig, fukthållande jordmassor som blivit över. Massorna är ett utmärkt underlag för att anlägga grässmattor eller växtbäddar eftersom de håller fukten väl. Massorna är fria från stenar.


Styrelsen har beslutat att de får erhållas gratis till medlemmarna. Ring föreningens huvudentreprenör, Arne Björkman, 0709-709458 för att komma överens om leverans. Tippning sker på anvisad plats på farbar väg inom tomten fram till ca. 7 november. 


16-10-10 Brev inkom från Nacka kommun till KVF gällande upphandling "Vikingshillsvägen", se detaljer under "Sydöstra-DP560"


16-09-15 Nacka Kommuns projektledare för område G, har i brev 6 september 2016, till Victor Brott , ordförande skrivit att:


"Kommunen har tyvärr blivit tvungen att avbryta upphandlingen av entreprenör för Vikingshillsvägen och som hade planerad byggstart i aug. 2016, Enligt LOU uppfyllde anbuden inte anbudskriterierna så upphandlingen avbröts. Kommunen planerar att gå ut med en ny upphandling inom kort. Handlingar håller på att uppdateras vad gäller datum etc. Om allt går som det ska blir byggstart i nov/dec. 2016 istället. Ombyggnaden planeras ta runt 2 år att genomföra."


Det finns nu en stor risk att VA-arbetena försenas i område G på grund av detta. KVF har ännu inte fått svar från Nacka kommun om konsekvenserna. Information publiceras så fort vi får uppdaterad information.


16-09-15 På vissa adresser i Boo uppmanas de boende att koka vattnet. Enligt kommunens hemsida är nu INTE Kummelnäs drabbat, se kommunens websida för detaljer . Länk till Komunens hemsida


16-08-08 Lantmäterimyndigheten meddelar att markinlösen för område G(DP560) har vunnit laga kraft


16-07-14 Några fastighetsägare i Område G har begärt en extrastämma gällande bl.a. budgeterade vägkostnader för område G.

Länstyrelsen avslår ansökan om att kalla till extra föreningstämma i Kummelnäs Vägförening se beslut här


16-06-30 Beslutsdokument (område G, Sydöstra-DP560) från Lantmäteriets möte 21 jun. Se sektionssida för detaljer


16-06-09 Lantmäterimöte om inlösen 21 Juni: Markinlösen inom område G ska beslutas av lantmäteriet och ett möte kommer att hållas. Formellt har alla medlemmar i hela Kummelnäs rätt att delta om så önskas, men i praktiken berör mötet bara de som ska avstå mark inom område G. Se sektionssida för detaljer


16-06-01 Infomöte hölls i Kummelnäs kapell, se sektionssidan för detaljer


16-05-24 Kallelse till informationsmöte för fastighetsägare i Sydöstra-DP560(område G).

Mötet sker Onsdag 1 juni, kl 19:00. Se sektionssida för detaljer.


16-05-09 Vägarbeten börjar för Sydöstra-DP560(område G), se sektionssidan för detaljer


16-04-28 Protokoll från extra stämman Sektion 2D(Sydöstra). Mötetet hölls 18 april i Kummelnäs kapell

Läs protokollet på sektionssidan


16-03-31 Extra stämma sker den 18:e april för sektion "Sydöstra Kummelnäs"

(Endast för medlemmar inom sektion 2D). Kallelse har skickats med post, läs mer på sektionens sida.


16-03-17 Protokoll från extrastämman, läs här


16-03-07 Extra föreningsstämma 7 mars kl 19:00 (kallelse)


16-02-29 Nacka kommun inför parkeringsförbud vintertid i Kummelnäs, gäller under tiden

1:a december - 31:a mars: Brev från kommunen här

Undantag gäller vid Kummelnäs förskola på Kummelnäsvägen mellan Lövbergavägen och Föreningsvägen, se detaljer här


16-02-09 Årsmötets protokoll, brev från ordförande och inbetalningskort för år 2016 skickades ut till alla medlemmar, Här kan ni läsa dem: brev + protokoll 


OBS, notera att avgiften kan bara betalas via BankGiro 611-18 27

Avgiften skall betalas senast 2016-02-29


16-01-22 Kummelnäs vägförening har tagit fram en policy för att skapa tydlighet kring vad som gäller vid

anläggande av ny infart till fastighet, ändring av befintlig infart samt vem som ansvarar för underhåll.

Skälet till denna policy är att nya eller ändrade infarter eller bristande underhåll kan innebära

problem för väghållningen, problem med vatten som rinner ut och förstör vägen (erosion, svallis),

dämning i diken m m. Det är också viktigt att lokalisering av infart sker på ett trafiksäkert sätt.

Läs här:


16-01-18 Victor pratade med Svea Hovrätt som bekräftar att i och med avslag på överklagan, så har förrättningen för område G per idag vunnit laga kraft.


16-01-15 Torsdagen den 14 januari skickades kallelse ut till årsmötet (ordinarie stämma).

Årsmötet hålls lördag 30 januari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell. Årsmöteshandlingarna finns nedan, observera att sidnumreringen hänvisar till den tryckta versionen (här uppdelad i flera dokument).


Handlingar till den ordinarie stämman (årsmötet) lördag 30 januari:


2016

16-01-15 Välkommen till Kummelnäs vägförenings nya websidor