Startsida

Kummelnäs Vägförening

Grundad 1952 - 688 fastigheter - Förvaltad yta 22 hektar, varav 9 är naturmark - 17 km väg - 2400 boende

 

Aktuellt:


2020-10-28 Angående potthålslagning på våra vägar

Potthål uppstår främst vid ihållande regn. Under tiden som det regnar är potthålslagning till liten nytta eftersom gruset spolas ur efter några överfarter. Styrelsen med entreprenör försöker att tajma lagningen så att den kan göras direkt när det slutar regna. Vi ber därför om medlemmarnas förståelse för att det ibland kan dröja några dagar innan åtgärd.

Viktigt att veta är att Koviks grustag där KVF normalt hämtar sitt grus är stängt i väntan på beslut avLänsstyrelsen. På de ställen som vi nu tvingas hämta grus råder f.n begränsning till 2 st lastbilar. Dessutom ska de beställas flera dagar i föreväg. Leveranser skall sedan tajmas med tillgänglig maskinist (vi har tre olika entreprenörer).


2020-10-09 Angående hyvling av våra vägar och inblandning av återvunnet material


Läs mer här.


2020-09-30 Detaljplan för område A har nu vunnit laga kraft.


Mark- och miljööverdomstolen meddelade 2020-09-18 att de INTE ger prövningstillstånd, detaljplanen för Område A har därmed vunnit laga kraft!


Styrelsen kommer att kalla alla berörda fastighetsägare till ett möte för att bilda en sektion för genomförande av vägupprustning i enlighet med detaljplan för Område A. 


2020-09-18 Arbeten med utbyggnad av kommunalt VA påbörjas i område G.


Tryck här för att läsa mer.


2020-08-27 Inför höstens jaktsäsong

Styrelsen har även i år beviljat Nacka kommuns viltvårdare att vid behov använda vägföreningens mark för jaktändamål. Inför en insats kommer styrelsen att lägga ut information på hemsidan.  


2020-04-23 Valborgsfirande vid Kummelnäs Inre (båthamnen) inställt i år!


Styrelsen har varit i kontakt med såväl Nacka kommun och Polisen.


Enligt riktlinjerna för smittskydd får inte offentliga sammankomster över 50 personer förekomma pga Covid19. Valborg i Kummelnäs är välbesökt, normalt mellan 250-300 personer i alla åldrar som samlas på en begränsad yta. Styrelsen anser att detta innebär för stora smittorisker och har därför beslutat att inte anordna något Valborgsfirande 2020.


MEN - 2021 lovar styrelsen ett riktigt Valborgsfirande!  


Victor Brott, Ordförande

Tommy Lundberg, Vägfogde


2020-03-10 Vår vägbelysning

Vägföreningen tog över drift och underhåll av ca 430 st. vägarmaturerna från Nacka Kommun
i början av 2018 efter att kommunen tvingade fram en s.k. "elseparering".

Styrelsen valde Boo Energi såväl för både underhåll och drift av hela anläggningen.  
Ett inte så oväntat val eftersom de har svarat för anläggningen sedan början på 50 talet med
undantag för 3 år.  


100% av den el vi köper är från förnyelsebara energikällor såsom sol, vind och vatten.


Om du märker någon driftstörning går det bra att anmäla direkt till Boo Energi, 08-747 5170. 


2020-01-31 Årsmötets protokoll, läs här

OBS! Sista betaldag för årsavgiften är onsdagen den 28:e februari 2020.


2020-01-15 KVF ÅRSSTÄMMA 

 

Årsstämman äger rum torsdagen den 30:e januari kl 19:00 i Kummelnäs Kapell.

Registrering sker 18:30-19:00. Fika serveras fram till 19:00


- Kallelsen och brev från ordföranden

 

Här hittar ni underlagen till stämman:

- Alla sidor i en pdf

 

OBS! INGA UTSKRIVNA HANDLINGAR FINNS ATT TILLGÅ PÅ STÄMMAN, UTAN KOMMER VISAS MED PROJEKTOR. Ladda ner dokumenten om ni vill ha dom på stämman.


2020-01-08 Bekämpning av invasiva växtarter i området!

BEKÄMPNING AV PARKSLIDE OCH JÄTTELOKA!

Kummelnäs har problem med två invasiva arter. Jätteloka som sprids via frö och parkslide som främst
sprids via rotbitar i fyllnadsmassor. Vi kommer under året påbörja en bekämpning av dessa två arter,
då de konkurrerar ut inhemsk flora samt kan förstöra byggnader m.m.

Förra året inventerade KVF läget och hittade 42 platser på vår vägmark.
Kampanjen är dock verkningslös om inte ni boende tar ert ansvar på era tomter.

Läs mer om detta här!


2019-12-18 Lagning av potthål

Två veckors regn har gått hårt åt våra grusvägar med mycket skador och djupa potthål.
Ett omfattande åtgärdsprogram har nu påbörjats.


2019-11-29 Tips inför sophämtning och snöröjning vintertid:


  • Vänta gärna med att ställa ut kärlen till kl. 07:00 på tömningsdagen om det är möjligt.
    Snöröjning påbörjas ofta tidigare på dygnet.
  • Skotta och sanda så att kärlen kan rullas fram till sopbilen. Tänk även på att skotta bort snövallar.
  • Dumpa inte snö från din egen uppfart på trottoaren eller gatan.
  • På tömningsdagen ska kärlen ställas med hjulen inåt, om inget annat meddelats.
    Kärlen ska dessutom ställas jämsides med infarten eller i grindöppningen för att underlätta för snöröjningen.
  • Sopor fryser ofta fast i kärl vintertid. Skaka därför regelbundet på både rest- och matavfallskärl och peta loss eventuellt fastfrusna påsar.
  • Ta gärna in kärlen så snart de har tömts, så hindrar de inte för snöröjningen.


2019-02-28/19-11-29 Parkeringsförbud på våra vägar mellan 1:a december och 31:a mars.


Nacka kommun har 2016 beslutat att fordon inte får parkera på vissa av våra vägar, se bifogad karta.
Om ni vill anmäla felparkerade fordon, kontakta Avarn Security som har anlitats av kommunen. 2019-01-28 PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMAN

 

Här hittar ni underlagen från stämman:

 

- Kallelse och brev från ordförande

- Samtliga underlag med sidnumrering i enlighet med kallelsen ovan

- Protokoll från årsstämman

 

2018-11-08 KVF ÅRSSTÄMMA 2019

 

Årsstämman äger rum söndag 27 januari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell.

Registrering sker och kaffe med bullar serveras mellan 09:30-10:00

Röstning får ske med max 3 fullmakter per fastighet.

Fullmakten skall vara påskriven av den som äger en fastighet, datum skall anges,

samt namnet på den som fått fullmakten, fullmaktsmall finns under fliken "stadgar".

 

 

2018-11-08 Ramper monterade på trapporna vid Spångvägens slut, intill bäcken.

 

Nu blir trapporna vid bäcken nedanför Spångvägen mer lättillgängliga med barnvagn eller cykel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018-11-07

 

Vårt mobila väggupp har nu flyttats till Föreningsvägen efter att ha legat på Solviksvägen.

Syftet är att dra ner farten väsentligt, att man efter att den tagits bort påminns om att guppen funnits, och att man skall hålla ner farten.

Efter anmodan av flera boende längs en viss vägsträcka  - och instämmande av styrelsen - sätts guppen ut under 4-8 veckor.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASIG GATULAMPA? 

Anmäl kontorstid till Boo Energi:

08-747 5100

Eller skicka e-mail och ange gatuadressen:

felanmalan@booenergi.se

 

2018-02-11 Årsmötets protokoll, läs här

OBS, sista betaldag för årsavgiften är onsdagen den 28:e februari 2018.

 

2018-01-10 KVF ÅRSSTÄMMA

 

Årsstämman äger rum söndag 28 januari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell.

Registrering sker 09:30-10:00. Fika serveras fram till 10:00.

 

Här hittar ni underlagen till stämman:

- Alla sidor i en pdf

Uppdelat per område:

- Följebrev från ordförande

- Kallelse, Dagordning

- Årsbokslut med verksamhetsberättelse (sid 1-15)

- Årsboksslut bilagor (sid 16-18)

- Övr ekonomisk redovisning (sid 19-23)

- Revisionsberättelse 2016 (sid 24-27)

- Motion/svar (sid 28-29)

- Arbetsplan 2018 (sid 30)

- Arvoden, val, etc. (sid 31-32)

- Budget 2018 (sid 33)

- Övrigt 2018 (sid 34)

- Styrelseförslag till punkt 10 i dagordningen (sid 35)

- Överenskommelse Karbovägen (Bilaga till sid 35 punkt b)

 

OBS! INGA UTSKRIVNA HANDLINGAR FINNS ATT TILLGÅ PÅ STÄMMAN, UTAN KOMMER VISAS MED PROJEKTOR. Ladda ner dokumenten till ipad, telefon eller laptop om ni vill ha dom på stämman.

 

 

2017-12-21 Brev från ordförande i KVF till Nacka Kommuns ordförande i Natur & Trafiknämnden angående elsepareringen i Kummelnäs

 

Hej Gunilla,

 

Styrelsen anser att Vägenhetens och Drift- & Offentlig Miljös hantering av utredningsunderlag av kostnader, konsekvenser och finansiering efter elseparering av belysningsnätet i Kummelnäs är såväl undermåligt som direkt missvisande.  NTNs beslut att bordlägga ärende är helt följdriktigt.

 

Kristina Petterqvist i email nedan vidhåller att överlämning av belysningsnätet till KVF kommer, trots att ärendet har bordlagts, att ske 6 januari 2018. 

 

Styrelsens uppfattning är att överlämning skall ske först efter att ett korrekt beskrivning av kostnader och konsekvenser underkastats den politiska beredningen.  Vägföreningen har av Allianspartierna lovats "kostnadsneutralitet", en utfästelse som innebar att omläggningen kommer inte finansiellt att belasta våra 714 medlemsfastigheter. Tjänstemännen har dock tolkat kostnadsneutralitet så att totalkostnaden för kommunen inte ökar jämfört med före omläggningen.  Deras förslag om en ersättning med 597 kr per armatur baseras på en upphandling av Kommunens 18.000 armaturer, inte KVFs 493 stycken som leder till en avsevärd högre kostnadsnivå. Det tar inte hänsyn till Kummelnäs i samtliga detaljplaner har befäst områdets skogsrika karaktär - väsensskild från centrala Nackas asfalterade bredda vägar och stålstolpar. 

 

Oklart är fortfarande om förslaget att ersätta KVF med 597 kr inkluderar mervärdesskatt eller inte.  Oklart är antalet och kostnaden för såväl underhåll av såväl de kreosotstolparna som bär armaturer som för mellanliggande stolpar som bär strömförsörjning.  Oklart är hur kostnaden för nödvändig ansning av skog och buskage runt områdets luftburna ledningar skall kostnadsberäknas och ersättas.  Likaså hur stormskador på skall ersättas.

 

Avtalet mellan Nacka Kommun och KVF har varit i kraft i 52 år.  Om övertagande ske om 2-3 månader efter att tjänstemännen gjort sin hemläxor saknar någon negativ ekonomisk konsekvens för Nacka Kommun, men blir rättvis mot föreningens 2.800 boende. 

 

Med vänlig hälsning, Victor Brott, Ordförande

 

2017-12-18 Extremt Vägläge

Det har regnat väldigt mycket den senaste tiden vilket har skapade många gupp i väggarna. Därefter blev det tjälle. Det går tyvärr inte att laga gupp så länge vägarna är frusna, kör långsamt!

Observera:

1.  Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort snövallen framför infart/brevlåda.

2.  För en fungerande snöröjning ber vi Er placera sopkärlen jämsides med er infart eller grind.

     Felplacerade sopkärl kan medföra att vägen inte snöröjs och det finns då risk att sopkärlen

     inte töms.

 

2017-11-19 Projektledning Område G

Styrelsens efterlyser intresserade medlemmar för att projektleda det fortsatta iståndsättningsarbeten inom planområde G. Efterfrågade kvalifikationer är utöver projektledarerfarenhet inom bygg att kunna planläggning, vägbyggnadsteknik, vatten- och avloppsutbyggnad. Arbetet utföres mot faktura. Anmälan om intresse görs till styrelsen.

 

2017-08-01 Wibomsträdgård

Njut av en naturpromenad på de nyligen anlagda stigarna i Wibomsträdgård - Solviksvägen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017-05-01 Rekordmånga besökare på Valborgsfirandet i Kummelnäs innre

Över 300 besökare kom till det 12e Valborgsfirandet i Kummelnäs. Vi hade tur med vädret, vinden var stark bara några timmar innan det skulle starta men avtog som tur var. Tack Bernt Törnblom, kören "Risets Vänner" och Backeboskolan. Tack för alla som kom och bidrog till en härlig tillställning!
 

2017-04-18 Välkommen till spadtag i Vikingshill 26 april!

Nacka Kommun inbjuder till "första spadtaget" för ombyggnationen av vikingshillsvägen den 26:e april kl 16:00-17:30. Plats: Mobilmasttomten på Kummelnäsvägen. Träffa komunens politiker och tjänstemän, det bjuds på kaffe och kaka. Se detaljer: www.nacka.se/vikingshillsvagen

 

2017-04-06 135 m av den tidigare raserade strandlinjen på föreningens mark på Grävlingsberg har iståndsatts. Promenera gärna dit och njut!

 

2017-02-09 Nu finns möjligheten att registrera en epostadress för framtida kommunikationsväg, se länk(nyckeln) i höger kolumn under Kummelnäsbilden, eller tryck HÄR. Lösenordet finns tryckt på inbetalningskortet för medlemsavgiften som skickas ut inom kort.

 

2017-02-01 Årsmötets protokoll, läs här

OBS, notera att årsavgiften kan bara betalas via BankGiro 611-18 27,

Avgiften skall betalas senast 2017-02-28

 

2017-01-01 KVF ÅRSSTÄMMA

Årsstämman äger rum 29 januari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell.  Klass 5 Backaboskolan kommer att servera kaffe och hembakta bullar.

 

Här hittar ni underlagen till stämman:

1. Följebrev från ordförande

2. Kallelse, Dagordning

3. Årsbokslut med verksamhetsberättelse (sid 1-16)

4. Årsboksslut bilagor (sid 17-21)

5. Övr ekonomisk redovisning (sid 22-26)

6. Revisionsberättelse 2016 (sid 27-28)

7. Motion/svar (sid 29)

8. Arbetsplan 2017 (sid 30-31)

9. Arvoden, val, etc. (sid 32-33)

10. Budget 2017 (sid 34)

11. Övrigt 2017 (sid35)

 

Ni behöver inte skriva ut alla sidor och ta med till årsstämman, den "traditionella" bunten kommer att finnas utskriven till mötesdeltagarna och delas ut vid entrén.

 

2016-12-20 Sophämtning och snöröjning i Nacka

Information från Nacka vatten och avfall AB, gällande sophämtning vintertid. se bifogad info här

 

2016-10-27 SLYRÖJNING SNART PÅ GÅNG

En omfattande röjning av vägområden kommer snart att påbörjas.  Det sker med manuellt arbetskraft försedd med slyröjare samt motorsåg med teleskopisk arm.  Styrelsens direktiv är att röja längs med staket och tomtgränser upp till en höjd om minst 4.0 meter.  Materialet kommer att samlas i höggar för senare och samtidig uppsamling av lastbil med griparm.  Arbetet beräknas vara klar i början av december, beroende på väderutvecklingen.

 

2016-10-27 SPRÄNGNINGSARBETEN INOM OMRÅDE G

I samband med skiftning av de överste 50 cm av vägkroppen för att stärka vägkroppen i enlighet med Detaljplanens krav, har 11 platser identifierats där sprängning kräves. Styrelsen har anlitat  AI Geokonsult, Andrej Ivier, som nu genomför en s.k. "riskanalys" för att identifiera vilka fastigheter som berörs av sprängning.  Preliminärt är det 48 fastigheter, 22 gäststugor och 6 garage. Huvudregeln är att fastigheter inom 50 meter från sprängplatsen med berg emellan skall förbesiktigas. Skorstenfejaren kommer sedan att göra besiktningarna.  Därefter sättes mätare ut under sprängningstiden. Slutligen görs en till besiktning för att säkerställa att inga skador uppstått.

 

2016-10-20 Det är fortfarande för torrt i vägkroppen för att genomföra hösthyvlingen på våra vägar. På nästan 30 år som ordförande kan jag inte minnas att vi haft denna situation. Översta väglagret är som sten. Håll tummarna för att det blir regn nästa vecka, en förutsättning för en lyckad hyvling.

 

2016-10-13 KUMMELNÄS VÄGFÖRENING HAR GRATIS FYLLNADSMASSOR

Vägarbeten inom område G beräknas vara klara ca. 15 november med undantag för 11 mindre sprängningar. 

Föreningen har en stor mängd lerig, fukthållande jordmassor som blivit över. Massorna är ett utmärkt underlag för att anlägga grässmattor eller växtbäddar eftersom de håller fukten väl. Massorna är fria från stenar.

 

Styrelsen har beslutat att de får erhållas gratis till medlemmarna. Ring föreningens huvudentreprenör, Arne Björkman, 0709-709458 för att komma överens om leverans. Tippning sker på anvisad plats på farbar väg inom tomten fram till ca. 7 november. 

 

2016-10-10 Brev inkom från Nacka kommun till KVF gällande upphandling "Vikingshillsvägen", se detaljer under "Sydöstra-DP560"

 

2016-09-15 Nacka Kommuns projektledare för område G, har i brev 6 september 2016, till Victor Brott , ordförande skrivit att:

 

"Kommunen har tyvärr blivit tvungen att avbryta upphandlingen av entreprenör för Vikingshillsvägen och som hade planerad byggstart i aug. 2016, Enligt LOU uppfyllde anbuden inte anbudskriterierna så upphandlingen avbröts. Kommunen planerar att gå ut med en ny upphandling inom kort. Handlingar håller på att uppdateras vad gäller datum etc. Om allt går som det ska blir byggstart i nov/dec. 2016 istället. Ombyggnaden planeras ta runt 2 år att genomföra."

 

Det finns nu en stor risk att VA-arbetena försenas i område G på grund av detta. KVF har ännu inte fått svar från Nacka kommun om konsekvenserna. Information publiceras så fort vi får uppdaterad information.

 

2016-09-15 På vissa adresser i Boo uppmanas de boende att koka vattnet. Enligt kommunens hemsida är nu INTE Kummelnäs drabbat, se kommunens websida för detaljer . Länk till Komunens hemsida

 

2016-08-08 Lantmäterimyndigheten meddelar att markinlösen för område G(DP560) har vunnit laga kraft

 

2016-07-14 Några fastighetsägare i Område G har begärt en extrastämma gällande bl.a. budgeterade vägkostnader för område G.

Länstyrelsen avslår ansökan om att kalla till extra föreningstämma i Kummelnäs Vägförening se beslut här

 

2016-06-30 Beslutsdokument (område G, Sydöstra-DP560) från Lantmäteriets möte 21 jun. Se sektionssida för detaljer

 

2016-06-09 Lantmäterimöte om inlösen 21 Juni: Markinlösen inom område G ska beslutas av lantmäteriet och ett möte kommer att hållas. Formellt har alla medlemmar i hela Kummelnäs rätt att delta om så önskas, men i praktiken berör mötet bara de som ska avstå mark inom område G. Se sektionssida för detaljer

 

2016-06-01 Infomöte hölls i Kummelnäs kapell, se sektionssidan för detaljer

 

2016-05-24 Kallelse till informationsmöte för fastighetsägare i Sydöstra-DP560(område G).

Mötet sker Onsdag 1 juni, kl 19:00. Se sektionssida för detaljer.

 

2016-05-09 Vägarbeten börjar för Sydöstra-DP560(område G), se sektionssidan för detaljer

 

2016-04-28 Protokoll från extra stämman Sektion 2D(Sydöstra). Mötetet hölls 18 april i Kummelnäs kapell

Läs protokollet på sektionssidan

 

2016-03-31 Extra stämma sker den 18:e april för sektion "Sydöstra Kummelnäs"

(Endast för medlemmar inom sektion 2D). Kallelse har skickats med post, läs mer på sektionens sida.

 

2016-03-17 Protokoll från extrastämman, läs här

 

2016-03-07 Extra föreningsstämma 7 mars kl 19:00 (kallelse)

 

2016-02-29 Nacka kommun inför parkeringsförbud vintertid i Kummelnäs, gäller under tiden

1:a december - 31:a mars: Brev från kommunen här

Undantag gäller vid Kummelnäs förskola på Kummelnäsvägen mellan Lövbergavägen och Föreningsvägen, se detaljer här

 

2016-02-09 Årsmötets protokoll, brev från ordförande och inbetalningskort för år 2016 skickades ut till alla medlemmar, Här kan ni läsa dem: brev +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + protokoll

 

OBS, notera att avgiften kan bara betalas via BankGiro 611-18 27

Avgiften skall betalas senast 2016-02-29

 

2016-01-22 Kummelnäs vägförening har tagit fram en policy för att skapa tydlighet kring vad som gäller vid

anläggande av ny infart till fastighet, ändring av befintlig infart samt vem som ansvarar för underhåll.

Skälet till denna policy är att nya eller ändrade infarter eller bristande underhåll kan innebära

problem för väghållningen, problem med vatten som rinner ut och förstör vägen (erosion, svallis),

dämning i diken m m. Det är också viktigt att lokalisering av infart sker på ett trafiksäkert sätt.

Läs här:

 

2016-01-18 Victor pratade med Svea Hovrätt som bekräftar att i och med avslag på överklagan, så har förrättningen för område G per idag vunnit laga kraft.

 

2016-01-15 Torsdagen den 14 januari skickades kallelse ut till årsmötet (ordinarie stämma).

Årsmötet hålls lördag 30 januari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell. Årsmöteshandlingarna finns nedan, observera att sidnumreringen hänvisar till den tryckta versionen (här uppdelad i flera dokument).

 

Handlingar till den ordinarie stämman (årsmötet) lördag 30 januari: